VEM ÄR FRI I EN RELIGIÖS FRISKOLA?

14.07.2020

Under de senaste 6-8 månaderna har media (bl.a. SVT och
Aftonbladet) rapporterat om den fristående F-9-skolan Römosseskolan i Göteborg med
islamisk profil. Skolan har kritiserats bland annat för att bön inte upplevs
som frivillig och för att flickor och pojkar delas upp i grupper efter kön. Enligt
media har skolan haft könsuppdelad undervisning sedan den startade för 22 år
sedan.

I december 2019 stängde Skolinspektionen dessutom den ökända friskolan Vetenskapsskolan i Göteborg på grund av skolans kopplingar till militant islamism. Detta skedde efter att skolans tidigare VD blivit omhändertagen av SÄPO och styrelsemedlemmar avslöjats med att sprida
IS-propaganda.

Det märkliga med medias rapportering är enligt min uppfattning inte missförhållandena i sig, utan att människor på riktigt blir förvånade över oegentligheterna. Som om det är konstigt att troende agerar så som deras religion bokstavligen vill att de ska göra.

I Koranens fjärde sura, 38:e versen, anges att mannen är kvinnans föreståndare. I samma bok, fyrtiosjunde suran, fjärde versen, anbefalls halshuggning av otrogna. Så varför denna förvåning över könsuppdelning och koppling till militant islamism?

Nu invänder säkert någon att inte alla muslimer är bokstavstroende och att Bibeln minsann också innehåller sin beskärda del av våld, incest, förbud att onanera och så vidare. Och givetvis är det så. Den helt övervägande delen av muslimer läser inte Koranen bokstavligt, lika lite
som de flesta kristna läser Bibeln bokstavligt. Men problemet är att det
uppenbarligen ändå finns människor som läser Koranen bokstavligt och att de i
Sverige får eller har fått bedriva friskolor.

Någon kan nu opponera sig och mena att ovanstående tyder på grav islamofobi från min sida. Då vill jag genast lugna vederbörande med att deklarera att jag har fobi mot alla religioner. Jag diskriminerar inte någon särskild religion. Men utan att jag i och för sig har något vetenskapligt
belägg för det synes dock islam för närvarande lida under en större andel bokstavstroende än vad kristendomen lider av (Afghanistan, Iran, Pakistan m.fl. länder). Jag har heller inte läst om motsvarande missförhållanden på kristna skolor där någon skola knutits till exempelvis kristen terrorism eller könsuppdelning. Däremot vet vi att katolska kyrkan synes lida av en intern sexuell
epidemi i form av pedofili.

Ett av syftena med den så kallade friskolereformen från 1992 var att ge möjlighet till skolor med religiös inriktning. Redan detta förefaller mig något anmärkningsvärt. Skollagen, 1 kap. 5 § anger nämligen bland annat att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Som advokat brottas jag ibland med det som kallas
intressekonflikter, det vill säga att jag inte får låta ovidkommande hänsyn
inverka på min rådgivning. Bland annat av detta skäl kan jag inte ta uppdrag
från olika klienter med motstridiga intressen eftersom detta skulle kunna
inverka på mitt agerande genom att till exempel gynna den bäst betalande
klienten istället för den som i själva verket har rätt. Det hela är egentligen
självklart. De flesta av oss är nämligen, om uttrycket tillåts, inga helgon,
utan agerar medvetet eller omedvetet i den riktning som tilltalar oss mest.

Översatt till friskolor blir det därför svårt att med
trovärdighet påstå att en bokstavstroende muslim, kristen, jude eller troende
av annan religiös inriktning kan undervisa enligt vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. För hur ska en person som tror att Allah skapade människan
av en bit lera, eller att Eva skapades av Adams revben, kunna undervisa om
evolutionen? Och hur ska en bokstavstroende kunna undervisa i sexualkunskap när
hen menar att kvinnor är orena efter mens (Koranen) eller att stackars Onan var
fördömd för att han spillde sin säd på jorden istället för i sin brors hustru
(Bibeln).

Frihet är ett tveeggat begrepp. Ingen vuxen är helt fri. Min
frihet måste begränsas så att den inte i sig inkräktar på någon annans frihet.
En sadist kan inte ostraffat plåga en annan människa om inte den andre möjligen
är en masochist. Rasistens rätt att fritt yttra vad hen vill måste begränsas på
det sättet att yttrandena inte ärekränker eller hotar den utsatte. Enskildas
och företags försök att undvika skatter, begränsas av regler om skattefusk
eftersom var och en som lever i ett samhälle och tar del av dess frukter, också
måste bära sin del av bördan. Däremot har jag som vuxen frihet att tro eller
inte tro på vilken gud som helst, och kan därför välja bort att gå i kyrkan
eller moskén, och jag har frihet att arbeta eller inte arbeta för en religiös
arbetsgivare.

Barnen har emellertid inte, och kan heller inte ha, samma
frihet som vi vuxna. Man kan nämligen inte förvänta sig att ett barn utan den
vuxnes erfarenhet och mognad ska kunna klara sig själv. Friheten kommer oftast
i takt med att barnet blir äldre och mognar.

I åtminstone ett avseende borde emellertid barnen redan från
tidig ålder få vara fria från sina föräldrar och forma sina egna uppfattningar,
nämligen i skolan. För egen del tror jag att ett avgörande skäl till att
västvärlden lyckats så väl med att införa demokrati och ekonomiska tillväxt samt
att ge sina befolkningar i allmänhet goda förutsättningar, är friheten att
ifrågasätta och förkasta religiösa och eljest skrockfulla dogmer till fördel
för vetenskap och beprövad erfarenhet. Släpp därför barnen fria från sina
föräldrars mentala grepp under deras utbildning, så att barnen själva kan få
avgöra om de ska tro eller inte tro på Gud, Allah eller annan osynlig makt.

Avslutningsvis och för att förhoppningsvis undvika att kränka
gravt religiösa människor, vill jag påpeka att jag inte har något emot att folk
tror på en eller flera gudar. Även jag har ett behov av andlighet och vara del
av något större, som jag dock personligen får tillfredsställt genom meditation,
att umgås med vänner och att vistas i naturen. Det jag däremot har en hel del
emot, är att barn ska tvingas in i en religion utan att känna till
alternativen. Så frågan kvarstår - vem är fri i en religiös friskola? Det kan i
vart fall inte vara barnen.

Michael Pålsson

Advokat