KAN EN PERSON AVSKEDAS FÖR HOT UTOM ARBETSPLATSEN?

29.01.2023

I en dom från Arbetsdomstolen, "AD", den 14 december 2022, (Dom nr 55/22, mål nr A 31/22), slår AD fast att även händelser utanför arbetsplatsen kan utgöra laga grund för avsked.

En person som varit anställd i ett svenskt bolag sedan 1990 avskedades från sin anställning den 16 december 2021. Den anställde ansåg att det inte förelåg laga grund för avsked och yrkade därför att avskedandet skulle förklaras ogiltigt och att bolaget skulle betala skadestånd, dels ekonomiskt med cirka 200 000 kr, dels allmänt skadestånd om 150 000 kr på grund av brott mot lagen om anställningsskydd, "LAS".

Bakgrunden var att bolaget bjudit de anställda på middag utanför arbetstid. Därefter hade de anställda fortsatt att umgås och bland annat gått till en bar. På baren uttalade den numera avskedade mannen, "den avskedade", till en annan anställd, "kollegan", vissa hot som uppkom efter en ordväxling om bland annat att kollegan tagit bort den avskedade från sin vänlista på Facebook.

Under diskussionen försökte den avskedade provocera kollegan genom att uppmana kollegan att slå den avskedade. När kollegan vägrade att slå, utbrast den avskedade ungefär "Ja men slå mig då. Det spelar ändå ingen roll. Jag kommer ändå alltid vinna över dig. Jag kommer köra över dig med bilen och bränna ner ditt hus med dina föräldrar i."

Kollegan rapporterade det hela till sin arbetsgivare och bolaget vidtog omedelbart utredningsåtgärder för att förstå vad som hänt. Det visade sig dessutom att den avskedade också trakasserat andra anställda hos bolaget men därutöver anställda hos bolagets underentreprenörer.

Den avskedade förnekade både uttalandet på baren och att han trakasserat andra personer.

Bolaget valde att omedelbart avsluta den avskedades anställning. Frågan var nu om bolaget verkligen haft laga grund för avskedandet.

Enligt praxis gäller att fall som i praktiken avser påståenden om brott har samma beviskrav som i brottmål. Det betydde i detta fall att det krävdes att domstolen genom den utredning som lagts fram kunde dra slutsatsen att det blivit ställt utom rimligt tvivel att ett hot har uttalats.

Enligt 18 § LAS gäller att avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. AD har i praxis sett mycket allvarligt på våld och hot om våld på arbetsplatsen.

Enligt motiven bakom LAS ska också brott som har begåtts utom arbetet i vissa fall kunna vara laga grund för avskedande om brottet är ägnat att allvarligt skada förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Att grovt kränka en kollega är typiskt sett ägnat att allvarligt störa förhållandena på arbetsplatsen och kan medföra svårigheter för den som utsatts för brottet att kvarbli i sin anställning hos arbetsgivaren. AD har därför i praxis menat att till de skyldigheter mot arbetsgivaren som följer av ett anställningsavtal hör även en skyldighet att inte uppträda så hänsynslöst mot sina kollegor att relationerna på arbetsplatsen och kollegornas anspråk på rimligt goda arbetsförhållanden allvarligt skadas eller äventyras.

I det aktuella målet menade AD att den avskedades hot mot kollegan innefattade en sådan grov kränkning som typiskt sett är ägnad att allvarligt störa förhållandena på arbetsplatsen. AD ansåg att händelsen, som inträffade i anslutning till att arbetstagare hos bolaget begav sig från den av bolaget anordnade middagen hade sådan anknytning till arbetsplatsen och riskerade att innebära sådana allvarliga störningar på arbetsplatsen att det fanns laga skäl för avskedandet trots den avskedades långa anställningstid hos bolaget.